Serdecznie

Witamy

ZASADY REKRUTACJI


INFORMACJE OGÓLNE


1. Elektroniczny system ewidencji wniosków będzie dostępny w internecie od 17 marca godz. 8:00 do 31 marca do godz. 12.00


2. Rodzice mog± ubiegać się o przyjęcie dziecka do max. 3 wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układaj± według swoich preferencji. Przedszkole umieszczone na li¶cie na najwyższej pozycji jest przedszkolem tzw. pierwszego wyboru.


3. Zasady i terminarz rekrutacji:

 • 10 marca godz. 13:00 - 13 marca 2014 godz 10:00 - składanie w przedszkolach deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu. Pierszeństwo przyjęcia dziecka do przedszkola na zasadzie kontynuacji maj± dzieci korzystaj±ce z oferty przedszkola powyżej 5 godz dziennie. W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego dziecko uczęszcza (z wyj±tkiem dzieci z rocznika 2009), dziecko bierze udział w zapisie elektronicznym.

 • 15 marca 2014 godz. 8:00 - publikacja oferty przedszkoli publicznych na rok szkolny 2014/2015 na stronie internetowej: www.radom.przedszkola.vnabor.pl

 • 17 marca godz. 8:00 - 31 marca 2014 do godz. 12:00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępuj±cych do naboru.

 • 4 kwietnia 2014 godz. 10:00 - ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli (wyniki można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestnicz±cych w rekrutacji).

 • 4 kwietnia godz. 10:00 - 11 kwietnia 2014 do godz. 14:00 - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj± z miejsca w danej placówce.

 • 14 kwietnia 2014 godz. 10:00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

 • W przypadku, gdy w przedszkolach zostan± wolne miejsca, zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji. Będzie odbywał się wg poniższego harmonogramu:

 • 29 kwietnia godz. 8:00 - 6 maja 2014 do godz. 12:00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępuj±cych do naboru w II etapie

 • 9 maja godz. 10:00 - 12 maja 2014 do godz. 13:00 - ogłoszenie list dzieci i potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane w II etapie rekrutacji wyniki można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestnicz±cych w rekrutacji). Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj± z miejsca w danej placówce.

 • 13 maja 2014 godz. 10:00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

4. Kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015:

Kryternia główne:


 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata piecz± zastępcz±

Kryteria dodatkowe - obowi±zuj±ce w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

 • Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 rok w Urzędzie Skarbowym (w tym za pośrednictwem płatnika), w którym podatnikiem jest osoba zamieszkała w Radomiu
 • Dziecko, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni s± zatrudnieni na umowę o pracę, prowadz± własn± działalność gospodarcz± (pełny 1 etat) lub studiuj± w systemie dziennym
 • Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (pow. 8 godz.)
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola "pierwszego wyboru" lub szkoły podstawowej w przypadku, gdy przedszkole i szkoła tworz± Zespół Szkolno - Przedszkolny (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu lub w szkole)
 • Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
 • Dziecko zamieszkałe w pobliżu wybranych przedszkoli lub przedszkola w pobliżu miejsca pracy rodziców


5. Tryb odwołania od wyników rekrutacji: w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wyst±pić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz±dzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

Kryteria naboru oraz inne szczegółowe informacje znajd± Państwo na stronie: www.radom.przedszkola.vnabor.pl

DO GRUPY SPECJALNEJ:
W zwi±zku z trwaj±cym jeszcze remontem w budynku przedszkola zapowiadane wcześniej dni adaptacyjne w miesi±cu sierpniu nie odbęd± się. Dzieci zgłaszaj± się w dniu 1 września 2014 od godziny 6:00 do 8:00. Listy dzieci oraz wszelkie informacje udzielane będ± przez nauczycieli poszczególnych grup w dniu 1 września 2014.
 

Strona najlepiej wygl±da w rozdzielczo¶ci 1024x768
Projekt i wykonanie © Websart Studio